Valná hromada 2020

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti MILLBA – CZECH a.s., se sídlem U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 25042572, zapsané v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 19330 (dále jen „společnost“), svolává valnou hromadu na den 23. 06. 2020 od 09:00 hod. na adresu 400 07 Ústí nad Labem, Janáčkova 792/11, v zasedací místnosti společnosti INPEKO, spol. s r.o.

Pořad jednání:

 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
 2. Schválení Výroční zprávy MILLBA-CZECH a.s. za rok 2019
 3. Zpráva o činnosti představenstva, Informace o hospodaření společnosti za rok 2019, projednání účetní závěrky a seznámení se zprávou auditora
 4. Zpráva dozorčí rady
 5. Schválení roční účetní závěrky a návrhu o vypořádání hospodářského výsledku
 6. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2020
 7. Odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady
 8. Závěr

Prezence

V den konání valné hromady budou u vstupu do budovy označeny místnosti, v nichž se bude valná hromada konat. Prezence akcionářů bude v prostorách konání valné hromady probíhat od 08:30 hod

Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře-právnické osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je kromě výše uvedeného povinen předložit plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Návrhy usnesení / vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady:

 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o tom, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu.

Valná hromada rozhodla o tomto složení orgánů:

Předseda valné hromady: Ing. Martin Vršanský

Zapisovatel: Ing. Alois Hňup, Ing. Miroslav Kocourek

Ověřovatel zápisu: Martin Abraham

Sčitatel: Miroslav Kubín.“

Zdůvodnění návrhu:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Osoby navržené do orgánů považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti s výkonem této funkce za vhodné kandidáty.

 1. Schválení Výroční zprávy MILLBA-CZECH a.s. za rok 2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti MILLBA – CZECH a.s. za rok 2019.“

 Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo předkládá výroční zprávu ke schválení, zda splňuje veškeré formální náležitosti. Výroční zpráva má přispět k rozhodování akcionářů o schválení účetní závěrky za uplynulý rok.

 1. Zpráva o činnosti představenstva, Informace o hospodaření společnosti za rok 2019, projednání účetní závěrky a seznámení se zprávou auditora

Vyjádření představenstva:

„O zprávě o činnosti představenstva, Informace o hospodaření společnosti za rok 2019, projednání účetní závěrky a seznámení se zprávou auditora, valná hromada nehlasuje, nýbrž jí bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět k rozhodování akcionářů o schválení účetní závěrky za uplynulý rok.“

 1. Zpráva dozorčí rady

 Vyjádření představenstva:

„O zprávě dozorčí rady valná hromada nehlasuje, nýbrž jí bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět mimo jiné k rozhodování akcionářů o schválení účetní závěrky za uplynulý rok.“

  

 1. Schválení roční účetní závěrky a návrhu o vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.“

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem a stanovami společnosti ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku společnosti, kterou přezkoumala dozorčí rada, a ověřil auditor.

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o hospodářském výsledku společnosti za rok 2019 v celkové výši -31 002767,33 Kč po zdanění tak, že ztráta bude celá uhrazena z nerozdělených zisků minulých let.“

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo předkládá návrh v návaznosti na hospodářský výsledek, který společnost vykázala v řádné účetní závěrce.

 1. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2020

Návrh usnesení:

„Valná hromada určila, aby povinný audit účetní závěrky za rok 2020 provedla auditorská a daňová kancelář ADaKa s.r.o., č. osvědčení KAČR 409, Ing. Aleš Fousek, auditor, č. osvědčení KAČR 1218.“

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem a stanovami společnosti ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku společnosti, kterou přezkoumala dozorčí rada, a ověřil auditor.

 1. Odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady

Vyjádření představenstva:

„Představenstvo nepředkládá návrh na odměnu členů představenstva a členů dozorčí rady.“

 1. Závěr

Hlavní údaje z účetní závěrky společnosti za rok 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem 38 881 Pasiva celkem 39 257
Stálá aktiva 6 337 Vlastní kapitál -177
Oběžná aktiva 32 497 Cizí zdroje 38 244
Ostatní aktiva 47 Ostatní pasiva 814
Výnosy celkem 191 374 Náklady celkem 222 349

Výsledek hospodaření před zdaněním (v tis. Kč)                                                                             – 30 975

Možnost nahlédnout do účetní závěrky

Účetní závěrka je k nahlédnutí akcionářům společnosti od 21. 05. 2020 v sídle společnosti v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě na tel. Čísle +420 602 350 671.

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI