Operační program Zaměstnanost

 Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) bylo rozhodnuto Ministerstvem práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti INPEKO a MILLBA-CZECH

Registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005216 prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2017

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do : 28.2.2019

 Při realizaci projektu je příjemce povinen dodržovat politiky Evropské unie, zejména pravidla hospodářské soutěže a veřejné podpory, principy udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.

 Profesní vzdělávání zaměstnanců INPEKA a MILLBA-CZECH proběhnou ve firmě INPEKO, spol.s r.o., a to jak prakticky ve výrobě, či finanční účtárně, tak teoreticky zasedací místnosti fy INPEKO, spol.s r.o., která bude označena logem Evropské unie.

Název kurzů :

  • Obecné IT 
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy 
  • Technické a jiné odborné vzdělávání 
  • Interní lektor